Strides in Development of Medical Education

Document Type : Commentary

Authors

1 دکترای آموزش پرستاری ، استادیار ، گروه آموزش پرستاری داخلی و جراحی ، دانشکده پرستاری و مامایی رازی ، مرکز تحقیقات فیزیواوژی ، مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی کرمان ، کرمان ، ایران

2 دکترای اپیدمیولوژی ، استاد ، مرکز تحقیقات مدلسازی در سلامت ، پژوهشکده آینده پژوهی در سلامت ، دانشگاه علوم پزشکی کرمان ، کرمان ، ایران

3 کارشناس ارشد آموزش پزشکی ، مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ، کرمان ، ایران

Abstract

احتراماً ضمن تشکر از حضرتعالی در انتقال نظرات یکی از خوانندگان محترم مقاله مذکور، در پاسخ به انتقادات بیان شده موارد ذیل به حضورتان اعلام می گردد: موارد یاد شده در خصوص نمرات و سوالات هر حیطه مطابقت دارد و اعداد آن در متن اصلاح شده است این آزمون شش ماه پس از ورود به بخش های بالینی که دانشجو زمان لازم در مورد آشنایی با بخش را در اختیار داشته باشد، انجام شده است در پایان لازم می دانم از حضرتعالی که امکان بحث دو طرفه علمی را فراهم می‌آورید و همینطور از خواننده محترم که انتقاداتشان نشانه نگاه دقیق ایشان بوده است، تشکر نمایم

Keywords