Strides in Development of Medical Education

Document Type : Commentary

Abstract

ضمن تشکر فراوان از منتقدین محترم، امیدوارم پاسخ اینجانب موجب رضایت شما بزرگواران قرار گیرد 1 با توجه به رفرنس شماره 15 مقاله، ساساهرا و همکاران در مطالعه خود که بصورت روش دلفی انجام شده است، نظرخواهی از متخصصین را هم بصورت حضوری با برگزاری پنل و هم بصورت غیرحضوری با ارسال ایمیل انجام دادند در واقع مطالعه ما از نوع دلفی کلاسیک اصلاح شده بود یعنی می‌توان از طریق تغییراتی در روش کار، آن را اجرا کرد همچنین در جلسات حضوری افراد با یکدیگر بحث نمیکردند و نظرات خود را بر روی پرسشنامه‌ها پیاده می‌کردند فقط در مواردی که ابهام وجود داشت از افراد تیم تحقیق بمنظور توضیحات بیشتر جهت رفع ابهام سوال می‌کردند 2 منظور از شاخص اعتبار محتوا و نسبت اعتبار محتوا، بیان اهمیت موضوع بیان شده به عنوان استاندارد در زمینه خاص است زمانیکه همه افراد متخصص یک گویه را مهم دانسته بنابراین حضور آن به عنوان استاندارد قابل درک است در این مطالعه افراد بر اساس اهمیتی که گویه ها داشتند به آنها امتیاز (درجه بندی لیکرت) می‌دادند همچنین در دور اول از درصد جهت پذیرش گویه ها برای دور بعدی استفاده شد اگر بعد از سه دور نظرخواهی، یک گویه همچنان امتیاز بالایی کسب می نمود، معیار حفظ آن گویه در فهرست نهایی استانداردها می‌شد 3 بر اساس مطالعات مختلف از جمله رفرنس 14 این مقاله: گلچین و همکاران (2007) مطالعه‌ای تحت عنوان تدوین استانداردهای کشوری ساختاری در بخش مراقبت ویژه نوزادان بر اساس استانداردهای جهانی در ایران انجام دادند این مطالعه از نوع تلفیقی چندگانه بود که در مرحله‌ اول استانداردهای مراقبت از پایگاه‌های اطلاعاتی و متون معتبر از 10 کشور استخراج شد و از آن برای تدوین پرسشنامه‌ای برای جمع‌آوری نظرات متخصصین در مرحله‌ دوم تحقیق استفاده گردید در مرحله دوم به منظور کسب نظرات از تکنیک دلفی (کلاسیک) استفاده شد و همچنین رفرنس 15 این مقاله و چندین مطالعات دیگر، استانداردهای اولیه با مرور متون گسترده فراهم شده و سپس به روش دلفی مورد نظرخواهی قرار گرفته است